Lood

Sander Sassi

Tegevjuht

 

Olen üks Estkeer OÜ asutajatest. Minu osaks on ettevõtte juhtimine ja teenuste vajaduse teavitustöö ning reklaamimise kaudu laiapõhjalisest koostööst huvitatud partnerite ja klientide leidmine. Minu senine 20-aastane töökogemus eratervishoiu alal on pakkunud mulle võimalust siduda ärilist toimetulekut sotsiaalse ettevõtlusega. Selles olukorras, kus tuli suuta oma valikutele raskustest hoolimata kindlaks jääda ja paratamatult konkureerida riikliku meditsiiniteenuse osutamisega tuli sügavamalt tunnetada iga üksiku kliendi vajadust ja otsida lahendusi väikese maakonna inimeste võimalikult individuaalseks ja kompaktseks teeninduseks, millega riiklikud tervishoiuasutused ei saanud ega suutnud süsteemi eripära tõttu tegeleda.

 

Hoolekandega on mul isklik kogemus nii erialatööst kui ka oma liikumispuudega poja hooldamise kaudu. Erivajadusega lapse kasvatamise kogemus ja osalemine erialaühenduste ja nende poolt korraldatud koolitustel-ümarlaudadel-konverentsidel on avardanud mu arusaama erivajadusega inimese abistamisest ning võimaldanud olla kaasatud valdkonna arendamises ja seniste teenuste kaasajastamise töörühmades.

 

Lisaks emakeelele valdan ka inglise keelt.

Sander Sassi

Triin Lomp

Klienditeenuste juht

 

Minu tööelu üheks läbivaks jooneks on olnud klienditeenindus ja klientidega suhtlemine. Olen läbinud raamatupidamise ja sekretäri-juhiabi kursuse koos personalitööga.

 

Võõrkeeltest valdan inglise ja vene keelt.

Triin Lomp

Ave Kütt

Turundusjuht

 

Minu era- kui ka tööelu on olnud tugevalt seotud tervishoiu ja sotsiaalhoolekandega. Alustasin tööga haiglas, kus põhitöö oli statsionaarse töö planeerimine, organiseerimine ning erialaarsti assisteerimine. Peale seitset aastat tööd haiglas suundusin tegevusjuhendajana tööle erihoolekandeteenuseid osutavasse asutusse ning asusin õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, kus 2017 a. lõpetasin tegevusjuhendaja eriala. Estkeeri sünd ja kujundamine oli kindlasti tööelu üks suurematest väljakutsetest ja see jätkub siiamaani.

 

Lapsevanemana oli elus periood, mil minu oma lapsel tuvastati puue ning abi saamiseks tuli käia erinevates asutustes asjaajamise, abivahendite ja ravi saamise eesmärgil. Tänu ravile ja operatsioonile ei ole täna lapsel kehtivat puuet, kuid eelnevate aastate kogemusest leian, et abi taotlemine ja saamine peab inimese jaoks olema lihtsam ja kättesaadavam.

 

Hobideks on suvel aiandus ja floristika ning talvel käsitöö, armastan täpsuslaskmist ja võistlusmomente. Olen üsna aktiivse loomuga ja meeldib erinevatest üritustest osa võtta või neid ise korraldada.

 

Lisaks emakeelele valdan suhtlustasandil inglise keelt.

Ave Kütt

Laura Kruusla

Hoolduskoordinaator

Tartu

 

Varasemalt töötasin aastaid transpordifirmas, kus hoolitsesin ennekõike sujuva töökorralduse eest. Lisaks oman kogemust klienditeeninduses, tänu millele leian ka keerulistes olukordades alati parima võimaliku lahenduse.

 

Töökoha valikul sai otsustavaks Estkeeri väärtushinnangud, mis ühtivad minu omadega. Olulisel kohal on ka heasoovlik ja toetav meeskond, kellega koos abivajajate jaoks olemas olla. Usun, et märgates ja hoolides saame muuta maailma paremaks.

 

Vaba aega eelistan igal aastaajal veeta looduses, reisides ning samuti meeldib tegeleda aiandusega.  Võimalusel haaran mõne raamatu järele või hoopis molberti ja maalin omatarbeks.

 

Võõrkeeltest valdan inglise keelt, vähesemal määral ka vene ja rootsi keelt.

Laura Kruusla

Mirjam

Hoolduskoordinaator

Tallinn

 

Peale Viljandi Maagümnaasiumi suundusin Tartu Iluravi Erakooli, mille järgselt töötasin aastaid iluhoolduses ja klienditeeninduses. Palju aastaid elasin ja töötasin Saksamaal.

 

Hooldusvaldkonnaga kokkupuude on olnud eelkõige seoses eaka lähedase hooldamisega. Isiklik ja lähedane kokkupuude annab eelise mõistmaks teisi sarnases olukorras olevaid inimesi. Estkeeris soovin anda oma panuse Tallinna meeskonna loomisesse, hoidmisesse ja teenuste arendusse.

 

Loomult olen empaatiline, rahuliku meele ja positiivse ellusuhtumisega.  Vaba aega armastan veeta koos oma pere ja sõpradega. Tegelen spordi ja raamatute lugemisega. Armastan head muusikat ja puhast loodust.

 

Keeltest valdan eesti ja saksa keelt.

Mirjam

Hypatia

Hoolduskoordinaator

Tallinn

 

Olen loomult klienditeenindaja ja sellega on seotud olnud pea kõik minu senised ametid. Oman kogemust ka administreerimise ja assisteerimise alal. Mulle on alati meeldinud inimesi aidata. Estkeeri meeskonda jõudmine oli asjade loomulik jätk peale 10-aastaseid õpinguid virtuaalses teadvuse tõstmise koolis nimega Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskool (MA GISK). Omandatud haridus aitab inimeses muuta mõtte- ja käitumismustreid, välja tuua ja arendada tegelikke andeid, loovust ja hooldajaloomust. See muudab suhtumist, treenib armastusega suhtlemist, võimaldab näha maailma ja elu avarama pilguga, samas arendab võimet igas olukorras rahulikuks jääda, hakkama saada ka pingetega ning treenib oskust alati kõrgemale poole vaadata, mida hoolekandevaldkonnas väga vaja läheb.

 

Esmane haridus on mul olnud Tallinna Ülikoolis omandatud raamatukogundus ja bibliograafia, millisel alal ka viimati töötasin. Samas pean oluliseks elukestvat õpet ja arengut. Formaalsetest koolidest olen lõpetanud Räpina Aianduskooli täiskasvanute täiendõppe maastikuehituse erialal. Hetkel on pooleli õpingud Alar Krautmani Terviseakadeemias, kus omandan eesti pärimusmeditsiini eriala, mille üheks väljundiks on ka vana-eesti massaaž. Naudin ka seeläbi võimalust inimesi aidata.

 

Tööst vabal ajal õpin edasi teadvuse tõstmise koolis, nüüdsest uuel õppetasemel. Tegutsen ka kooli õppurühenduses MTÜ KULLARATAS. Toimetan meelsasti oma maakodu aias ja loen raamatuid. Loodusega tegeleme süvitsi ka vabatahtliku tegevuse raames, aga see on ühtlasi ka koht, kust jõudu ja energiat ammutan. Elan kaasa oma lähedaste käekäigule, aga siiski hoolin kõigest elavast ja annan meelsasti oma panuse praeguse kodulinna, Tallinna, paljude koduhooldust vajavate inimeste heaks.

 

Võõrkeeltest räägin suhtlustasandil inglise ja vene keelt.

Hypatia

Signe

Kodushooldaja/ tugiisik

 

Tööalaselt olen kokku puutunud hooldusega juba aastast 2004.

Tartu Ülikooli Kliinikumi kirurgilise onkoloogia osakonna hooldajana töötasin pea 8 aastat. Varasemalt nägin oma igapäevases töös, kui palju muresid on patsientidel ja nende lähedastel, kui nad peavad mõtlema sellele, mis saab edasi, kui tuleb haiglast lahkuda. Seetõttu sai tehtud otsus liituda Estkeeri meeskonnaga, kes vastavat lahendust pakub ning saan inimestele olla abiks nende omas kodus.

 

Pean oluliseks, et kliendid, kellega kokku puutun, tunneksid end turvalisena ning saaksid minult vajalikku abi ja nõu. Leian, et lähtuvalt inimese eripärast ja haigusest on vajalik muuta tema igapäevaelu võimalikult elamisväärseks, julgustada ja toetada teda, kui vaja. Enesetunnet aitab kindlasti parandada suhtlemine ja liikumine (võimalusel).
Väga oluline on kaasata sellesse ka lähedased, sest koos jaksab alati rohkem.

 

Keeleoskuselt saan väga hästi hakkama nii eesti kui ka vene keelsete klientidega.

Signe

Magdalena

Kodushooldaja/ tugiisik

 

Pärit olen Otepäält ja pikalt Rannus elanuna Tartu linna elama kolinud. Lisaks koka erialale olen omandanud noorsootöötaja- laagrikasvataja ja sellel kevadel aktiivtegevuste instruktorina matkajuhi kutse.

 

Minu elus on olulisel kohal 10 aasta pikkune väljaõpe Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskoolis (MA GISK) ehk teadvuse tõstmise koolis, milles saadud iseloomu treening on andnud mulle vajalikud oskused, teadmised ja hakkama saamise suutlikkuse paljudes erinevates elu olukordades. Kooli peamine eesmärk on suunatud hingelise tulevikuinimese ja ühisperelise toimimismudeli väljatöötamisele ja selle kaudu inimteadvuse tõstmisele. Olen kogemusnõustaja leinaga toimetulekul. Hetkel õpin Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusjuhendaja erialal.

 

Enne Estkeeri tulekut töötasin viimased 5 aastat noortekeskuses noorsootöötajana – laagrikasvatajana ning olin samal ajal ka vabatahtlik Kodutütarde rühmavanem Kaitseliidu organisatsioonis, kirjutades noortele ja noortega projekte ning viies nendega ellu erinevaid tegevusi, väljasõite ja laagreid. Juunikuus (2022) avanes võimalus vabatahtlikuna töötada ja tutvuda erivajadustega inimeste igapäevaeluga ning saada kogemus nende toetamise ja abistajana.

 

Vabal ajal tegelen andepõhiste uute väljakutsetega, rakendades oma andeid järkjärgult ka igapäevases töös ning elus. Armastan laulda ja pille mängida. Praktikuna rakendan vaba aega lisaks enesearengule ka noorte kaasamisse isetegemise õpitubadesse ja vabaühenduse loodusravilaagrite ettevõtmistesse, näidates südamlikke suhtlusviise ja andes neilegi võimaluse panna ennast proovile erinevates rollides.

 

Varasemalt ei ole hooldamisega endal otsest kokkupuudet, kuigi vanaema hooldamist nägin. Mu peres on erivajadusega laps ning suguvõsas samuti erinevate erivajadustega noori. Läbi erinevate eluperioodide tulles olen saanud kogeda erinevaid suhtlemisstiile ja mulle väga meeldib avatud, südamest südamesse armastusega suhtlemine ja igapäevaelus on see saanud minu elu osaks.

 

Võõrkeeltest valdan suhtlustasandil vene ja inglise keelt.

Magdalena

Rafaela

Kodushooldaja/ tegevusjuhendaja

 

Olen erialaselt tegevusjuhendaja ning sotsiaaltöötaja. Pärit olen Põlvamaalt, aga elan Tabiveres. Olen õppinud Tartu Meditsiinikoolis (nüüdse nimetusega Tartu Tervishoiu Kõrgkool) sotsiaalhooldust ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis sotsiaaltööd. Praegu õpin juba üle aasta Marya Angeltorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskoolis (MA GISK). See on olemuselt eksperimentaalkool, mille peamine eesmärk on suunatud hingelise tulevikuinimese ja ühisperelise toimimismudeli väljatöötamisele ja selle kaudu inimteadvuse tõstmisele. Õppetöö toimub virtuaalses suhtlusruumis, aga selle tulemus väljendub praktilise elu kogemuses, kus vabatahtlik teenimine ja hoolekanne on peamised loomuse arendamise suunad.

 

Enne Estkeer OÜ-s tulekut töötasin 11 aastat hooldekodus ja ligi 10 aastat tegevusjuhendajana AS Hoolekandeteenused erivajadustega täiskasvanud inimestega. Selle suve alguses oli mul võimalus teha paar päeva vabatahtlikku tööd Estkeer OÜ-s hooldustöötajana ning peale seda tehti firma poolt tööpakkumine, mille vastu võtsin, kuna huvitasid uued väljakutsed erialases töös, et võimalikult professionaalselt abistada inimesi.

 

Pean oluliseks toetada ja tähele panna oma poja peret ja kahe väikelapseeas lapselapse kasvamist, inimeste vahelisi häid ja armastavaid suhteid ning hindan rahu ja tasakaalu igapäevases elus ja töös.

 

Vaba aeg on pühendatud igakülgsele enesearengule, mis kujutab endast MA GISK koolitöö andepõhist suunda ning viibin ka palju looduses ja teen aiatöid. Tegelen ka hobidega, milleks on erinevad spordialad nagu ujumine, jalgrattasõit, suusatamine ja lauatennis.

 

Keeltest lisaks emakeelele räägin suhtlustasandil vene keelt.

Rafaela

Jaanika

Kodushooldaja

 

Olen pärit Otepäält, elanud Tallinnas ning välismaal – nii Rootsis kui ka
Austraalias. Varasemalt olen töötanud peamiselt raamatupidajana erinevates
rahvusvahelistes firmades. Olen joogaõpetaja, kogemusnõustaja ning praegu
õpin sotsiaaltööd ja rehabilitatsioonikorraldust Tartu Ülikooli Pärnu
kolledžis.

 

Joogalik mõttemaailm on mulle väga hingelähedane – õpetab kohalolu ning
hetkes olemist. Õpin, õpetan ja praktiseerin joogat. Samuti meeldib mulle
viibida looduses, seigelda nii võõrsil kui ka kaunites Eestimaa paikades.
Eriliselt armsaks on saanud meie kaunis rannikuala ning rabad. Naudin ka
teatrielamusi, hubaseid kohvikukülastusi ning lihtsalt veeta aega
perekonna ja sõpradega.

 

Hea meel on kuuluda Estkeeri kollektiivi – see on töö, mis
päriselt aitab parandada inimeste elukvaliteeti. Selles töös tuleb mulle
kasuks mu huvi inimeste, nende elude ja heaolu vastu. Olen hooliv,
empaatiline ning oskan näha ilu ja positiivsust väikestes asjades.

 

Lisaks emakeelele valdan suhtlustasandil ka inglise, rootsi ja norra keelt.

Jaanika

Kaija (puhkusel)

Kodushooldaja/ tugiisik

 

Olen varasemalt töötanud lasteaias ja toitlustuses. Tee koduhooldusesse leidsin Rootsis, kus töötasin 2 aastat. Selle töö puhul meeldib mulle, et saan ise oma päevi planeerida ja erinevad toiminguid ühtseks tervikuks muuta.

 

Põhjus, miks soovin inimesi aidata on selles, et minu enda vanaema viidi hooldushaiglasse, kus nägin kuidas eakad oma päevi veetsid ja tuhmusid ning mis vajadused neil katmata olid. Lisaks on valdkond mulle südamelähedane ka seetõttu, et minu peres on kasvamas kroonilise haigusega laps, kes vajab kõrgendatud tähelepanu ja tervise jälgimist.

 

Vabal ajal tunnen suurt rõõmu loodusest. Eriti armastan veekogusid, mistõttu käin tihti ka kalastamas.

Kaija

Elge

Kodushooldaja

 

Olen sündinud ja kasvanud Tartumaal, Kastres. Õppisin kutsehariduskeskuses lihatehnoloogiks. Üle kümne aasta töötasin fotopoes filmiilmutajana. Peale laste sündi ja enne Estkeeri töötasin üle 11-ne aasta aiandis. Estkeeri kutsus tööle mind mu hea tuttav, kes siinse tööga ise väga rahul.

 

Hooldamisega on mul omad kogemused, seda eelkõige omastehooldamisel. Hooldasin oma isa ja seejärel ema. Emale sai saatuslikuks reieluukaela murd, mille järgselt jäi ta voodikeskseks. Samal ajal käisin igapäevaselt tädi juures, kes vajas abi söögi tegemisel ja ahju kütmisel. Pere ja töö kõrvalt omastehooldaja olla nõuab suurt pingutust. Seda nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt. Estkeeris soovin oma kogemuste põhjal olla toeks nii hooldust vajavale eakale kui ka tema lähedastele.

 

Hindan tervist ja oma pere. Tähtis on, et inimesed hoiaksid kokku ja oleksid üksteisele toeks. See on kindlasti üks eesmärk, mida oma lastele soovin edasi anda, et nad oskaksid märgata ja hoolida ning väärtustada aega, mis on meile koosolemiseks antud.

 

Kõik, mis on seotud maaharimise ja loodusega, on mulle südamelähedane. Kevadest sügiseni naudin aega aias. Armastan käia seenel ja jõhvikaid korjamas. Hästi tuleb välja söögi ja hoidiste tegemine. Eriti õli sees lihapirukad.Lisaks minu perele on mul kodus 50 kana, 2 koera ja 1 kass. Kanadel nimesid pole, kuid koerad on Artur ja Nora ning laste kass Poko.

 

Lisaks emakeelele valdan suhtlustasandil ka vene keelt, pisut ka inglise keelt.

Elge

Annika

Kodushooldaja

 

Peale 6 aastat, mil olin kodume oma autistist poja kasvatamisega, leidsin, et vajan elumuutust ja silma jäi MTÜ Händikäpp töökuulutus ning sealt sai alguse ca 10 aastat kestnud töö- ja sõprussuhe. Minu põhitöö hetkel on olla koerajuht Tartu Vanglas.

 

Suhtun elusse positiivselt ja huumoriga. Minu enda motode hulka kuuluvad:
Alati on parem naerda kui nutta! Mittemidagitegemisele eelista tegemist! Loomult olen empaatiline ja kaastundlik. Mulle meeldib tegutseda inimestele ja inimestega ja seetõttu liitusin ka Estkeeri meeskonnaga, sest olgem ausad- see on töö, mis toidab hinge.

 

Armastan loomi ja oma tööd koerajuhina ning praegu on mul lisaks teenistuskoer Ronjale ka kaks kassi, kellest esimene, Liisu, tuli varjupaigast ja teise, Krissu, päästsin maantee äärest.

 

Peale pikemaaegset kodust elu leidsin endale uusi huvialasid- laulukoor, fotograafia, sulgpallitrennid, koerasport- kõik vahelduva eduga jätkumas tänaseni.  Oskustelt ei ole miski inimlik mulle võõras – kokkan, koon, heegeldan, õmblen, saen ja keevitan.

 

Keeltest valdan väga hästi eesti ja vene keelt, pisut ka inglise keelt.

Annika
error: Content is protected !!