Projektid

 

“ISTE” projekt ehk “Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses”

 

Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist

ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil viiakse läbi Euroopa

Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ alategevuse

„Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse

ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

Eesmärgiks on Tartu linna psüühilise erivajadusega inimeste toetamine ja nendele vajalike toetavate teenuste korraldamise

tõhustamine, mis loob eeldused psüühilise erivajadusega inimeste suuremale iseseisvusele ja parandab nende võimalusi

ühiskonnaelus kaasa lüüa.

Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekande-

teenuse kasutajad. Projekti tulemusel osutatakse teenust 50 abivajavale Tartu linna elanikule.

 

Estkeer OÜ osutab pilootprojekti raames Tartu Linnavalitsuse partnerina inimestele erinevaid tugiteenuseid.

Tartu iste projekt estkeer
error: Content is protected !!