Teenused

Estkeer OÜ poolt ostutatavad teenused ja kirjeldus

 

Teenuste sisu hõlmab tegevusi, mida antud teenuse raames on võimalik meil osutada.

 

VÄLJAKUTSETEENUS

Eesmärk osutada abivajajale kiiret abi kergemate probleemide lahendamisel.

 

Teenuse sisu:

 • vastame kõnedele ja kirjadele 24/7;
 • vastavalt väljakutsele saame kokkuleppel osutada järgmisi teenuseid:
 • hooldusteenus;
 • isikliku abistaja teenus
 • tugiisiku teenus
 • lapsehoidja teenus;
 • koduõe teenus;
 • arsti teenus;
 • transportteenus;
 • maniküür/ pediküür;
 • abi asjaajamises;
 • abi- ja hooldusvahendite kojukanne;
 • jt.

Väljakutseteenuse maksumusele lisandub vastavalt tellitus kaupade ja /või teenuste hind.

HOOLDUSTEENUS

Eesmärk aidata abivajajaid nende igapäevases elus, säilitades ja edendades nende tervist ning abistades toimetulekul.

 

Teenuse sisu:

 • abistamine iseseisval söömisel, lamava haige voodis söötmine;
 • toidu ja toiduainete hankimine ning toidu valmistamine;
 • abistamine ja juhendamine eritamisel (potitooli kasutamine, mähkmete vahetamine, sooletegevuse kontrollimine);
 • voodi- ja isikliku pesu vahetamine ja korrastamine;
 • isikliku hügieeni ja kehapuhtuse protseduuride teostamine ja abistamine – näo, käte, jalgade, üla- ja alakeha pesemine, lamava haige voodis keha ja juuste pesemine, vannitamine, nina- ja suuõõne puhastamine;
 • abistamine ja motiveerimine liikumisel, võimlemiskava järgimisel ja võimlemisharjutuste tegemisel, õues jalutamine ning juhendamine abivahendite kasutamisel, lamava haige kehaasendi muutmine erinevate ergonoomiliste töövõtetega;
 • isikliku hügieeni ja kehapuhtuse protseduuride läbiviimine, välimuse korrastamine ning abi riietamisel ja riietumisel;
 • välimuse jälgimine ja korrastamisel abistamine (juuksed, küüned, habe, rõivastus);
 • vererõhu ja kehatemperatuuri mõõtmine, pulsi- ja hingamissageduse määramine ning lihtsamate ravitoimingute teostamine;
 • ravimite kättetoimetamine ja arstiabi korraldamine;
 • eluaseme korrastamine, kergemate puhastustööde  korraldamine ja läbiviimine, majapidamis­toimingute organiseerimine;
 • ohutu ümbruse hoidmine, säilitamine ja tagamine;
 • ümbruse ohtude märkamine ja neile tähelepanu juhtimine;
 • suhtlemine ja teabe edastamine;
 • kliendi saatmine väljaspool kodu (nt. arstivisiit);
 • toimingute dokumenteerimine.

KODUÕENDUSTEENUS

(Annmed OÜ, tegevusluba L03744)

Eesmärk pakkuda patsiendile õendustoiminguid hubases koduses keskkonnas.

 

Teenuse sisu

 • lähtuvalt patsiendi diagnoosist ja üldseisundist õendusplaani koostamine;
 •  patsiendi ja tema lähedaste nõustamine;
 • õendusprotseduuride osutamine vastavalt õendusplaanile;
 • analüüside teostamine;
 • haavade ja haavandite sidumine;
 • lamatiste ravi teostamine;
 • asendravi õpetamine;
 • ravimite manustamine;
 • vererõhu mõõtmine;
 • tervise edendamine;
 • olemasolevate oskuste säilitamise soodustamine;
 • läbiviidud toimingute dokumenteerimine.

ÜLDARSTIABI  TEENUS

Eesmärk pakkuda esmast diagnostikat ja ravi võttes arvesse lisaks kliinilisele patsiendi läbivaatusele ja uuringutele ka psühholoogilisi ja sotsiaalseid aspekte.

 

Teenuse sisu:

 • tervisliku seisundi ülevaatust ja kontroll;
 • patsiendi eelnevate terviseandmetega tutvumine (patsiendi kirjalikul nõusolekul);
 • analüüside määramine ja tulemuste hindamine;
 • koostöö tegemine perearsti/ eriarstiga;
 • suunamine vajadusel eriala spetsialisti juurde;
 • epikriisi koostamine.

PSÜHHOLOOG/NÕUSTAJA TEENUS

Eesmärk pakkuda nii täiskasvanutele kui lastele tuge elus ettetulevatele olukordadele alternatiivsete lahenduste leidmisel ja valikute ning otsuste tegemisel.

 

Teenuse sisu:

 • esmane nõustamine teenuse vajaduse ja sisu kaardistamiseks;
 • täiendavad teenusealased nõustamised;
 • individuaalne psühholoogiline nõustamine;
 • pereterapeudi perede nõustamine;
 • vanemlusnõustamine;
 • “Töö savivälja” sessioonid lapsele või täiskasvanule.

ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS

Eesmärk  suurendada sügava liikumis- või nägemispuude tõttu füüsilist kõrvalabi vajavate inimeste iseseisvat toimetulekut ja osalemist erinevates eluvaldkondades ja vähendada sügava liikumis- või nägemispuudega inimese pereliikmete ja lähedaste hoolduskoormust ning toetada nende sõltumatust ja sotsiaalset aktiivsust, sealhulgas tööturul osalemist.

 

Teenuse sisu:

 • kliendi abistamine liikumisel;
 • kliendi abistamine söömisel;
 • kliendi abistamine riietumisel;
 • kliendi abistamine suhtlemisel (raske kõnepuudega kliendi puhul);
 • kliendi abistamine hügieeniprotseduuride sooritamisel;
 • kliendi abistamine kirjutamisel ja lugemisel;
 • kliendi abistamine kodu ja tööpaiga korrastamisel;
 • kliendi saatmine väljaspool kodu;
 • kliendi transport;

TUGIISIKU TEENUS TÄISKASVANULE

Eesmärk osutada täisealise isikule kõrvalabi tema igapäevaelu toimingutel, juhendades, motiveerides ning iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamisel.

 

Teenuse sisu:

 • võimalikult iseseisva toimetuleku  tingimuste loomise aitamine;
 • toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel;
 • toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas;
 • toetamine suhtlemisel pereliikmete ja tugivõrgustikega;
 • motiveerimine erinevate erialaspetsialistide teenusele jõudmiseks ning vajadusel teenusel saatmine;
 • koos kõrvalabi vajava isikuga tema tegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine;
 • emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste ja teabe vahendamine;
 • distsipliini järgimise vajadusest arusaamise loomine;
 • toimingute dokumenteerimine.

TUGIISIKU TEENUS LAPSELE

Eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse ea- või võimetekohase arengu toetamine ja vajadusel hooldustoimingute sooritamine.

 

Teenuse sisu:

 • õpetamine enda eest hoolitsema;
 • julgustamine igapäevaelus toime tulema;
 • kaasa aitamine sotsiaalsete suhete ning kontaktide loomisele ja arendamisele;
 • kaasa aitamine lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele;
 • abistamine ning juhendamine haridusasutuses lapse arendus- ja õppeprotsessis osalemisel;
 • turvalise keskkonna loomine;
 • võimalikult iseseisva toimetuleku  tingimuste loomise aitamine;
 • vajadusel ja kokkuleppel lapse transportimine;
 • teostatud toiminguid dokumenteerimine.

LAPSEHOIDJA TEENUS

Eesmärk leevendada lapsevanema hoolduskoormust ja pakkuda lapsele turvalist elukeskkonda ning hooldust lapse kodus ning toetada lapsevanema, eestkostja või lepingu alusel lapse perekonnas hooldaja töötamist või toimetulekut.

 

Teenuse sisu:

 • lapse hoidmine ja nende eakohane arendamine;
 • lapse füüsilise, emotsionaalse, intellektuaalse ja sotsiaalsele arengu toetamine;
 • lapsega aktiivselt tegelemine: mängimine, arendamine, õueskäimine;
 • lapsele turvalise keskkonna tagamine;
 • vajaduse korral lapse terviseseisundi jälgimine ja selle edendamine;
 • lapsevanematega suhtlemine;
 • lapse transportimine;
 • toimingute dokumenteerimine.

FÜSIOTERAPEUDI TEENUS

Eesmärk aidata inimestel taastada või säilitada häirunud liikumis- ja
tegevusvõimet ning selle kaudu osalemist tavapärases elus.

 

Teenuse sisu:

 • võimalikke tervisekahjustuste ennetamine;
 • liigeste liikuvusulatuse ning lihaste jõu ja vastupidavuse säilitamine;
 • valu leevendamine;
 • nõustamine ning abivahendite soovitamine;
 • patsiendi võimete parandamine kasutades individuaalselt määratud terapeutilisi harjutusi, manuaalseid võtteid, teipimist, füüsikalise ravi meetodeid jne.

MASSÖÖRI TEENUS

Eesmärk on kliendi füüsilise ja vaimse suutlikkuse taastamine, tervisehäirete ennetamine, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamine ja hea enesetunde saavutamisele kaasaaitamine.

 

Teenuse sisu:

 • kliendi terviseseisundiga tutvumine;
 • masseeritavaga kontakti loomine ja töökoha ettevalmistus;
 • anamneesi kogumine ja masseerimine, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid ning järgides kutse-eetikat;
 • kliendi nõustamine ja juhendamine.

MANIKÜÜR/ PEDIKÜÜR

Eesmärk kliendi enesetunde parandamine, küünte ja naha haiguste ennetamine ja vältimine.

 

Teenuse sisu:

 • käte/jalgade ja küünte kosmeetiline iluravi;
 • sisaldab endas küünte ja küünenahkade hooldust koos lakkimisega;
 • sisaldab kreemitamist ja massaaži (jalgadel ka vannitamist).

JUUKSUR

Eesmärk parandada iluhooldusega kliendi rahulolu ja enesetunnet.

 

Teenuse sisu:

 • juuste lõikamine ja hooldus;
 • soengu tegemine;
 • habemeajamine;
 • habeme/vuntside piiramine.

HÄIREKELLA TEENUS

Eesmärk ennetada kliendi ootamatuid terviserikkeid ja osutada abivajajale kiiret abi.

Häirekell annab kliendile üksinda kodus olles lisakindlust terviserikke või kukkumise korral. Abi kutsumiseks on nupp otse käe peal. Kell on veekindel ega pea eemaldama ka dušši alla minnes, kus kukkumisoht on kõige suurem.

 

Teenuse sisu:

 • Häirekella komplekt koosneb kellast ja tugijaamast. Kellal, mis välimuselt näeb välja kui tavaline digitaalne käekell, on lisaks häirenupp, mida vajutades annab meile alarmteate. Tugijaam paigaldatakse kliendi koju, mille kaudu saame alarmi korral kliendiga ühendust võtta.
 • Alarmteate saabumisel võtame kliendiga ühendust tugijaama kaudu, mis võimaldab meil luua kliendiga kõneside, et uurida alarmi põhjus ning selgitada välja kas abivajadus on kergem, kuhu saame ise appi minna või on vajalik kutsuda kiirabi.
 • Kontrollkäigu teeme kindlasti juhul, kui kõnesilla kaudu me klienti ei kuule (on kahtlus, et inimene on  kaotanud teadvuse või ei suuda terviseseisundi tõttu rääkida).
 • Vivago rakenduse saab oma nutiseadmesse alla laadida ka lähedane, kellel on selle kaudu võimalik oma lähedase seisundiga kursis olla.

 

ERIPAKKUMINE: Meie hooldusteenuse kliendile on häirekella teenus 25€ kuus.

 

Loe lisaks Vivago Domi häirekell

TRANSPORTTEENUS

Eesmärk korraldada tõrgeteta transport vastavalt kliendi soovile ja vajadusele.

 

Teenuse sisu:

 • transporditeenuse korraldamine liikumispuudega isikutele sihtkohta ja tagasi;
 • raami- ja ratastoolitranspordi organiseerimine;
 • tavatransport (lapse/täiskasvanu/eaka saatmisel.

 

Tava transportteenuse maksumust arvestame:

Tartus marsruudil Ringtee 25-Kliendi soovitud sihtkoht-Ringtee 25

Viljandis marsruudil Maramaa pst 5-Kliendi soovitud sihtkoht-Maramaa pst 5

Invatransportteenuse puhul arvestame üle Eesti marsruudil Kliendi lähtekoht-sihtkoht-lähtekoht.

KODUKOHANDUS

Kodukohanduse eesmärgiks on aidata erivajadusega inimestel luua endale paremad elamistingimused.

 

Teenuse sisu:

 • kodukohanduse vajaduse hindamine;
 • kodukohandusprojekti koostamine;
 • abi asjaajamises (taotluste esitamine, kui antud kohalik omavalitsus võimaldab kodukandamise osalist hüvitamist);
 • kohandustööde teostamine.

 

Eluruumid kohandame:

– liikumiseks (nt. eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine);

– hügieenitoimingutes;

– köögitoimingutes.

KODU SISE- JA VÄLIKORISTUS

Eesmärk tagada kliendile puhtad elutingimused ja eluaseme ümbrus.

 

Teenuse sisu:

 • koristusvahendid ja -masinad;
 • tolmu võtmine;
 • põrandate ja pindade pesu;
 • vaipkatete ja pehmemööbli puhastus tolmuimejaga;
 • akende sise- ja välipesu;
 • WC ja vannitoa puhastus;
 • prügi utiliseerimine.

KRUNDI KORRASHOID, AIA- JA HALJASTUSTÖÖD

Eesmärk säilitada ja edendada kliendi kodu ümbrust ja seal kasvavaid taimi.

 

Teenuse sisu:

 • talvel kõnniteede lumekoristus;
 • lehtede riisumine;
 • muru niitmine;
 • viljapuude lõikamine, heki piiramine;
 • peenarde ja kasvuhoone rohimine, kastmine;
 • kaevetööd ja pinnase planeerimine;
 • muru külvamine ja taimede istutamine;
 • piirdeaedade ja väravaautomaatika rajamine;
 • jpm.

EHITUS- JA REMONTTÖÖD

Eesmärk likvideerida kliendi kodus tekkinud rikked, värskendada viimistlust, rajada uut või lammutada vana.

 

Teenuse sisu:

 • üldehitustööd, katuse ja fassaaditööd;
 • elektritööd;
 • santehnilised tööd;
 • kütte- ja ventilatsioonitööd;
 • kodumasinate paranduse organiseerimine;
 • mööbli parandus.

KOLIMISTEENUS

Eesmärk abistada klienti kolimisega seonduvates toimingutes.

 

Teenuse sisu:

 • eelmisest elukohast asjade ja mööbli transpordiks ettevalmistamine,
 • asjade viimine kolimisautosse;
 • eelmise elukoha koristus;
 • asjade transportimine uude elukohta;
 • transporditud asjade viimine uude eluruumi;
 • asjade lahti pakkimine;
 • uue elukoha koristus;
 • pakkeprügi utiliseerimine.

ABI ASJAAJAMISES

Eesmärk tagada kehtivad dokumendid, vajalikud ja õigustatud soodustused.

 

Teenuse sisu:

 • dokumentide kehtivusaegade jälgimine;
 • abi dokumentide taotlemisel;
 • abi teenuste taotlemisel;
 • nõustamine kliendi kohaliku omavalitsuse pakutavate teenuste võimalusest ja olemusest;
 • koostöö kliendi kohaliku omavalitsusega.

ÕIGUSABI

Eesmärk nõustada ja esindada oma klienti juriidilistes küsimustes, mis puudutavad järgmisi valdkondi:

 

 • asjaõigus;
 • kindlustusõigus;
 • lepingu- ja võlaõigus;
 • perekonnaõigus;
 • pärimisõigus;
 • tööõigus.

Õigusalaste teenuste kirjelduse leiate SIIT

 

Teeme Teile personaalse pakkumise peale esimest konsultatsiooni!